Vedtægter

Vedtægter
Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening – Kreds 14
§ 1. Foreningens navn er Matematiklærerforeningen for København og Omegn, og den udgør en kredsforening under Danmarks Matematiklærerforening – Kreds 14.

§ 2. Foreningen skal virke til gavn for faget matematik og for undervisningen heri.

§ 3. Som medlemmer kan foreningen optage
a) undervisere i matematik 1. – 10. skoleår,
b) undervisere og andre med interesse for matematik ved alle skoleformer og på alle trin,
c) studerende,
d) associerede medlemmer.
Såfremt det konstateres, at et medlem eller en medlemsansøger, som har ret til almindeligt medlemskab af Danmarks Lærerforening, ikke har benyttet sig af denne ret, meddeles vedkommende foreningens syn på dette forhold.

§ 4. Matematiklærerforeningen for København og Omegn samarbejder med Københavns Lærerforening (KL).
En betingelse for almindeligt medlemskab af Matematiklærerforeningen for København og Omegn er medlemskab af KL for så vidt angår medlemmer ansat i Københavns Skolevæsen.
Derudover kan den faglige forening optage andre undervisere med tilknytning til faget som særlige medlemmer. Disse har ikke stemmeret i sager, der ligger inden for KL’s forhandlingsområde.
Medlemmer, der opfylder betingelserne for almindeligt medlemskab, kan ikke optages som særlige medlemmer i den faglige forening.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som skal være medlemmer af Danmarks Lærerforening, såfremt de er berettiget til almindeligt medlemskab af denne forening.
Formanden vælges på de lige årstal af den ordinære generalforsamling.
Hvert år vælges på generalforsamlingen for en toårig periode 4 bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant.
Endvidere vælges hvert år, ligeledes for en toårig periode, en revisor og en revisorsuppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Kun kredsforeningens egne medlemmer og en repræsentant for hvert associeret medlem i kredsen har stemmeret på generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 11. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Indkaldelse skal ske skriftligt mindst 3 uger før mødet, og en foreløbig dagsorden vedlægges. Yderligere forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet, og den endelige dagsorden skal være foreningens medlemmer i hænde senest 7 dage før mødet.

§ 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1. oktober med bl.a. følgende punkter på dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra
a) kredsforeningen
b) landsforeningen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt budget for næste
regnskabsår.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
Herunder en repræsentant til hovedstyrelsen, jvf. landsforeningens vedtægter § 12.
6. Fastsættelse af kontingent.
7, Eventuelt.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er indeholdt i dagsordenen.

§ 8. Regnskabsåret løber fra 1. september til 31. august. Sammen med kredskontingentet opkræves kontingentet til landsforeningen og medlemsbidrag til landsforeningens blad.

§ 9. En repræsentant samt en suppleant til hovedstyrelsen vælges i de lige årstal. Valget finder sted i september på den ordinære generalforsamling.
Repræsentanter til hovedstyrelsen skal vælges blandt de i § 3a nævnte medlemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning og skal indkaldes, hvis 1/10 af foreningens medlemmer indsender skriftlig begæring herom til formanden, ledsaget af forslag til dagsorden. Indkaldelse udsendes senest en måned efter begæringens modtagelse.

§ 11. Vedtægtsændringer kan foretages, hvis forslag herom er udsendt sammen med dagsorden til en ordinær generalforsamling, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 12. Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved en urafstemning giver sit samtykke hertil, og dens midler tilfalder i så fald landsforeningen.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. september, 2001.

Print Friendly, PDF & Email